Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Bij ons is iedereen
een VIP

V = Verschillen – I = Inzet – P = Plezier

We hebben oog voor verschillen en willen elkaar ontmoeten. We zien inzet voor jezelf en de ander als basis voor leren en ontwikkelen. We werken met plezier en vanuit veiligheid, zodat er ruimte is om te ontdekken.

De lessen

Taal, rekenen, mens & maatschappij, Engels, studie – en sociale vaardigheden zijn belangrijke vakken bij ons op school. We noemen dit Algemeen Vormend Onderwijs (AVO). Na de klassikale start van de dag – het zogenaamde scrummoment – beginnen de AVO-lessen en daarna de praktijkvakken en sportlessen. Je werkt op je eigen niveau en kunt extra vakken kiezen zoals geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, natuur-/scheikunde, muziek of sport. Iedere periode hebben we een speciale PRO33-week. Dan zijn er geen gewone lessen, maar dan werken we aan thema-projecten en activiteiten. Dan vinden ook voortgangsgesprekken plaats en we vieren onze successen!

Waar ga jij van AAN?

We doen wat het beste werkt voor jou. Als het nodig is, gaan we op zoek naar jouw ‘AAN’ knop. Dat houdt in dat we je ondersteunen bij het ontdekken van wat je nieuwsgierig maakt en wat je goed kunt. Samen werken we aan het opbouwen van je zelfvertrouwen en je motivatie om te groeien en te leren. We vinden het belangrijk dat je je thuisvoelt op school. Van jou verwachten we inzet om samen met andere leerlingen, docenten en stagebedrijven aan de slag te gaan om mooie dingen te leren en te bereiken.

Mix & Match uren

Tijdens de Mix & Match uren kun je kiezen uit leuke, spannende, interessante trainingen, workshops, maatschappelijke stages en projecten. Je kiest iets waar jij van AAN gaat! De Mix & Match uren kun je ook gebruiken om extra werk te maken van een vak waar je graag beter in wilt worden. Voorbeelden van Mix & Match lessen zijn: graffiti, Arabisch, fitness, internationalisering, extra sporten, huiswerkbegeleiding en nog veel meer…

Het onderwijs

Als je bij PRO33college begint, start je in de onderbouw (leerjaar 1 & 2). De mentor is de belangrijkste coach voor jou. In de mentorgroep leer je plannen, organiseren en omgaan met jezelf en de ander. De mentorgroep is jouw basis op school. In die eerste twee leerjaren krijg je in de ochtend AVO-lessen als Nederlands, Engels, mens & maatschappij en rekenen.

Daarnaast ga je de verschillende praktijkvakken uitproberen om te kijken wat je leuk vindt en goed kunt. Stagelopen hoort ook bij jouw opleiding. Ook besteden we veel aandacht aan LOB-lessen (loopbaanoriëntatie) waarin je onderzoekt welke vakrichting het beste bij je past. Zo kun je aan het eind van het tweede jaar een goede keuze maken uit onze twee opleidingsrichtingen: Zorg & Dienstverlening óf Techniek & Logistiek. En natuurlijk krijg je sport- en creativiteitslessen en doe je met je klas veel leuke, leerzame activiteiten.

In leerjaar 4 & 5 (bovenbouw) ga je aan de slag met de uitstroomrichting die je gekozen hebt: LEREN óf WERKEN. Je kunt in die periode verschillende cursussen doen waarmee je doorleert voor een vak dat je aanspreekt. Je verzamelt alle opdrachten en certificaten in een portfolio dat je nodig hebt om toegelaten te worden tot een MBO-opleiding of aangenomen te worden bij een werkgever.

De vakrichtingen

In de eerste twee leerjaren ga je ontdekken welke onderwijsrichting bij je past. Je kunt kiezen uit Techniek & Logistiek of Zorg & Dienstverlening.

In het profiel Zorg & Dienstverlening leer je vaardigheden uit verzorgende en dienstverlenende beroepen. Je doet kennis op, oefent handelingen en je leert een dienstverlenende houding. Vakken als verzorging, uiterlijke verzorging, koken en receptiewerkzaamheden horen bij deze vakrichting. Als je op school komt, ga je ontdekken wat er allemaal nog meer bij dit vakgebied hoort.

Techniek & Logistiek is een breed vakgebied. Je leert allerlei technische vaardigheden, het oplossen van technische problemen en het gebruik van materialen en gereedschap. Natuurlijk leer je ook wat de technische vaktermen betekenen.

Bij allebei de vakrichtingen leer je in de school, maar ook daarbuiten bij echte bedrijven en instellingen.

Uitstroom profiel

Naast het kiezen van een vakrichting, stellen we ook een uitstroomprofiel vast: komt het accent op werken of ga je je voorbereiden op het MBO en daarna aan het werk. In het kort gezegd; de trajecten WERKEN of LEREN.

Praktijkopleidingen

Naast de theorie- en praktijklessen kun je kiezen uit een heleboel cursussen. Hiermee kun je extra diploma’s en deelcertificaten halen voor je portfolio. Samen met je ouders, en je mentor kies je een cursus(sen) die past binnen de gekozen profiel en beroepsrichting. Dit zijn de keuzes:

Profiel Zorg & Dienstverlening

 • Schoonmaken in de Groothuishouding 
 • Onderhoud Tuin en Plantsoen
 • Winkel medewerker
 • Werken in de keuken
 • Keuken assistent
 • Baliemedewerker

Profiel Techniek & Logistiek

 • Lassen 1/2 (mig/mag)
 • Veilig werken B-VCA
 • Vooropleiding Assistent Mobiliteitsbranche
 • Schoolcertificaat Car Care
 • Vorkheftruck
 • Autoschade herstel
 • Houtbewerking
 • Werken in de bouw
 • Installatietechniek
 • Logistiek
 • Autotechniek

Stage en Werk

Op het PRO33college leer je door doen! Op school en buiten de school zorgen we voor leerplekken die lijken op echte werkplekken. Daar kun je je talenten en leerpunten ontdekken en groeien. Je gaat veel stagelopen en ieder jaar krijg je meer verantwoordelijkheid. Je mentor begeleidt de stage.

De verschillende stagevormen zijn:

BIS (begeleide interne stage)
Vanaf het eerste jaar krijg je het vak ‘Intern begeleide stage’. Je werkt dan in en om de school aan praktische opdrachten. Dit doe je in ons eigen facilitair centrum At your Service (ATS) en door mee te doen met intacts. Rond je 15e jaar bepalen we of jij toe bent aan een stage buiten de school.

BES (begeleide externe stage)
Na de intern begeleide stage krijg je, als je een hoge begeleiding behoefte hebt een  extern begeleide stage. Je gaat onder begeleiding van een docent bij een bedrijf stage lopen. Als blijkt dat je de algemene competenties voldoende onder de knie hebt, mag je zelfstandig stage gaan lopen. 

ZES (zelfstandige externe stage)
Wanneer de zelfstandige stage van start gaat, ga je twee (of drie) dagen in de week naar een bedrijf of instelling om stage te lopen. De stageplaats wordt in nauw overleg met jou, je ouders en je mentor/stagebegeleider uitgekozen.

Werk
Een stage loopt in veel gevallen uit op een werkplek. Dan ga je met een baan van school. Of je gaat met een baan naar het mbo en doet dan een BBL-opleiding (vier dagen werk, een dag school). Een andere mogelijkheid is dat je een opleiding kan doen op mbo-niveau in het bedrijf waar je werkt. Bijvoorbeeld bij de Kruidvat, Zeeman of Bristol.

Samenwerking MBO

Een groot deel van onze leerlingen gaat na het praktijkonderwijs een entree-opleiding volgen op het MBO. Daarom werken we nauw samen met MBO Amersfoort. Leerlingen trainen in de PRO-1 route van onze school belangrijke werkcompetenties en volgen in sommige gevallen een cursus op het MBO (bijvoorbeeld voor autotechniek). Bij doorstroom naar een vervolgopleiding zijn leerlingen dan goed voorbereid.

Met het MBO bespreken wij dan welke begeleiding vanuit onze school kan helpen om de leerling zo succesvol mogelijk te laten doorstromen. Leerlingen waarvan wij verwachten dat zij uiteindelijk een startkwalificatie op niveau 2 kunnen behalen, volgen een PRO-2 route. Hier volgen leerlingen meer theoretische lessen en oefenen ze met de Proeve van Bekwaamheid. Daarnaast werken we ook met (o.a.) het MBO samen op het gebied van stage en loopbaanoriëntatie.

Toelatingsrichtlijnen PRO-VMBO brugklas

 • DLE van tenminste 30 op de leergebieden rekenen en/of begrijpend lezen.
 • Gemotiveerd om (theoretisch) te leren.
 • Er is sprake van minimaal 5 stimulerende werkhoudingsaspecten bij de leerling:
  • Komt regels en afspraken na
  • Kan na een instructie zelfstandig aan de slag
  • Doet actief mee met de les
  • Kan plannen en organiseren
  • Toont initiatief
  • Vraagt om hulp indien nodig
  • Kan doorzetten
  • Kan zelfstandig werken
  • Kan samenwerken
  • Aanspreekbaar zijn op gedrag
 • Er kan een TLV praktijkonderwijs aangevraagd worden

 

De intake commissie van het PRO33college bepaalt op basis van het dossier en advies van de basisschool of een leerling in aanmerking komt voor PRO-vmbo klas.

 

Organisatie

De lessen Nederlands, wiskunde en Engels van het eerste leerjaar vmbo, worden in twee jaar tijd aangeboden op het PRO33college door docenten met een vmbo-bevoegdheid. De kerndoelen en de toetsen van het vmbo zijn leidend. De leerling volgt de overige (praktijk)vakken van het onderwijsprogramma van het PRO33college.
Na twee leerjaren eindigt de pro-vmbo klas en stroomt de leerling door naar klas naar 3 PrO of klas 2 VMBO.

Evaluatie en overgangsrichtlijnen

Zowel in klas 1 en 2 zijn er meerdere evaluatiemomenten met leerling en ouders om de voortgang te bespreken. Er wordt gekeken of de leerling voldoet aan de overgangsrichtlijnen. Hierbij wordt gekeken naar de leerresultaten, competenties/ vaardigheden en werkhoudingsaspecten. In klas 2 volgt in het voorjaar een definitief besluit of de leerling doorstroomt naar leerjaar 3 van het PrO of naar leerjaar 2 van het VMBO.